Prüfungsprogramm

Jiu-Jitsu, 5. Kyu-Grad

 

Jiu-Jitsu, 4. Kyu-Grad